Inclusiecriteria

Partner in Werk levert op werk gelijkende dagbesteding om zo de afstand tot betaald werk te verkleinen. Is betaald werk een stap te ver, dan is ons doel om op zijn minst een zingevende dagbestedingsplek creëren. Wij zijn er in het bijzonder voor jongeren en volwassenen met een actieve houding, die graag willen participeren in de samenleving. De leerbaarheid van de kandidaat staat hierin centraal, waarbij de persoonlijke houdings- en ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk terugkomen in de dagelijkse activiteiten.

Activering

Wij werken bewust aan activering van de kandidaat door participatie in de samenleving, een rol hebben en het geven van verantwoordelijkheden op een bij de kandidaat passend niveau. Ondanks de groepsgewijze manier van werken, wordt er hiermee maatwerk geleverd.

Daarnaast zijn er gevallen waar Partner in Werk zich niet op toespitst. Deze worden hieronder vermeld.

Algemene exclusiecriteria

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door een thuiszorgorganisatie in te schakelen);
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • Wegloopgedrag;
  • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
  • Drugs- en/of alcoholgebruik gedurende de dag;
  • Zintuigelijke beperkingen als blind of doofblind zijn;
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedrag die onveilig zijn voor de groep;
  • Vertonen van suïcidaal gedrag;
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.