Klachtenreglement

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. Partner in Werk: Stichting en B.V. gevestigd te Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op re-integratie en begeleiding van personen. KVK-nummer: 62405098/71216944.

1.2. Opdrachtgever: De partij die aan Partner in Werk een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.3. Klager: Degene en/of diens gemachtigde die een klacht indient.

1.4. Klacht: Uitdrukking van ontevredenheid gericht aan Partner in Werk, met betrekking tot haar diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Vaak kunnen klachten telefonisch of in persoon worden opgelost. Partner in Werk verzoekt de klager daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak.

2.2. Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kan de klager de klacht schriftelijk indienen per brief of per e-mail via [email protected].

Artikel 3. Rechten en plichten

3.1. Iedere klant of opdrachtgever heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden die voor of in opdracht van de indiener zijn uitgevoerd.

3.2. De klager ondervindt geen nadelige hinder bij of van het indienen van een klacht.

3.3. Partner in Werk draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht.

3.4. Een schriftelijke klacht bevat tenminste: a) de naam en het adres van de klager; b) telefoonnummer van de klager; c) een omschrijving van de klacht; d) datum; e) ondertekening.

3.5. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.

3.6. De klager kan op ieder moment een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de status van de behandeling. Partner in Werk beantwoordt dit verzoek binnen redelijke termijn.

Artikel 4. Klachtenprocedure

4.1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

a. NAW gegevens;
b. telefoonnummer;
c. datum;
d. korte omschrijving van de klacht;
e. ondertekening.

4.2. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd en een gesprek ingepland met klager, Partner in Werk en eventueel, indien klager niet opdrachtgever is, de opdrachtgever.

4.3. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van Partner in Werk te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Partner in Werk de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

4.4. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, verstuurt Partner in Werk binnen vier weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.

4.5. De maximale afhandelingstermijn is zes weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

4.6. Partner in Werk is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden of als eenduidig vaststaat dat een derde partij onderwerp van de klacht is.

4.7. De schriftelijke klacht wordt behandeld door een onafhankelijk, niet bij de klacht betrokken medewerker.

Artikel 5. Rapportage

5.1. Partner in Werk draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten en brengt jaarlijks een verslag uit over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen.

Artikel 6. Beroep

6.1. In geval een klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager de klacht neerleggen bij de opdrachtgever, bijvoorbeeld UWV of de werkgever. Indien er niet tot een oplossing wordt gekomen kan de klager terecht bij instanties die de belangen van kandidaten behartigen, zoals Arcon (Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten), Breed Platform Verzekerden en Werk, Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen, de CG-Raad (Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten). Ook kan de klager terecht bij de klachtenlijn van Blik op Werk via telefoonnummer 030-3030 645.

6.2. Beide partijen hebben het recht om initiatief te nemen voor de inzet van een onafhankelijk adviseur of gecertificeerde mediator. Verdeling of toewijzing van kosten van een derde bemiddelende partij is alleen mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen tussen klager en Partner in Werk.

6.3. Indien men vervolgens nog niet tot een oplossing of gewenst respons komt, zal de behandeling van de klacht worden overgedragen aan de rechtsbijstand verzekeringsmaatschappij waarbij Partner in Werk is aangesloten.

Artikel 7. Slotbepaling

7.1. Dit reglement ligt ter inzage op de hoofdvestiging van Partner in Werk, tevens wordt deze gepubliceerd op de website www.partnerinwerk.nl. Op verzoek wordt kosteloos een afschrift van dit reglement verschaft.

Versie november 2023