Werkstress in coronatijd: wat kun je doen als werkgever?

Werkstress in coronatijd: wat kun je doen als werkgever?

Het zal niemand zijn ontgaan dat de afgelopen jaren tijdens de coronacrisis veel van de gangbare structuren weggevallen zijn, voor zowel werkgevers als werknemers. Bij veel werknemers heeft dit stress opgeleverd, en blijft dit vooralsnog stress opleveren. Thuiswerken, niet zelden in combinatie met kinderen die niet naar school gaan, speelt hier een belangrijke rol in. Het goede nieuws: er zijn dingen die een werkgever kan doen om werkstress in coronatijd onder het personeel én de eventueel daarmee gepaard gaande uitval tot een minimum te beperken.

Het belang van een gezond werkklimaat

Het thuiswerken in de huidige coronasituatie breekt werknemers geregeld op. Er mist structuur, het contact met collega’s ontbreekt. Er is een minder duidelijke scheiding tussen werk en privé, en ondertussen moeten ook de kinderen nog thuisles krijgen.

Over de doorwerking van deze werkstress op gedrag zijn de afgelopen jaren voldoende wetenschappelijke onderzoeken verschenen. Mensen nemen bijvoorbeeld onverstandiger beslissingen en zijn minder actief. Ook het reguleren van emoties wordt lastiger. Dit kan leiden tot meer ziekteverzuim, waaraan in één op de drie gevallen psychische klachten ten grondslag liggen.

Cruciaal om dit alles te ondervangen is in het beginsel het creëren van een gezond werkklimaat. Dit zal uiteindelijk de werk gerelateerde stress algeheel terugdringen en daarmee ook uitval voorkomen. Het mag duidelijk zijn dat de criteria voor een gezond werkklimaat veranderd zijn ten opzichte van voor de coronacrisis. Belangrijker dan ooit is het om psychische gezondheid op te nemen in het personeelsbeleid.

Hoe kan een werkgever werkstress in coronatijd ondervangen?

Ontwikkeling

Geef werknemers zoveel mogelijk de kans om zich vakinhoudelijk verder te ontwikkelen. Over het algemeen werkt uitzicht op ontwikkelingsmogelijkheden stimulerend. Datzelfde geldt voor het betrekken van werknemers bij de besluitvorming. Vraag aan medewerkers waar zij behoefte aan hebben en leg bij hen de regie. Zie ook het blogartikel over burn-outs.

Sociale banden aanscherpen

Het kan erg helpen om, ondanks moeilijke tijden, de nadruk op successen te leggen en mooie verhalen te delen. Geef positieve feedback, laat waardering blijken voor de inzet van de medewerkers en stimuleer de medewerkers hiertoe ook onderling.

Probeer via videomeetings niet alleen vergaderingen, maar ook informele contactmomenten te organiseren. Denk hierbij aan een vrijdagmiddagborrel. Dit stimuleert het contact tussen collega’s, wat aan een positieve sfeer bijdraagt.

Ondersteuning voor werkgevers

Creëer daarnaast binnen de organisatie een sfeer waarin zaken als psychisch welzijn en stress bij werknemers bespreekbaar worden.

Zorg bijvoorbeeld dat er gesproken wordt over het belang hiervan. Hier kan een werkgever ondersteuning bij zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een vast aanspreekpunt. Intern kan dit een HR-medewerker zijn (een HR-medewerker van een extern HR-bedrijf is eveneens een mogelijkheid). Tenslotte hebben HR-medewerkers van zichzelf al te maken met allerlei soorten issues op sociaal vlak binnen een organisatie. Uiteraard is het van belang het aannemen van een specifiekere rol aangaande ‘coronastress’ goed met de betreffende HR-medewerker af te stemmen.

Het voordeel van een externe HR-medewerker als aanspreekpunt kan zijn dat dit drempelverlagend werkt. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld klachten hebben over de gang van zaken binnen de organisatie, of ze zitten met eventueel gevoelig liggende kwesties over hun eigen welzijn. Iemand met enige afstand voelt dan mogelijk veilig voor een werknemer.

Maar ook is het mogelijk een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hier zullen werkgevers misschien niet als eerste aan denken in dit geval. Toch hebben arbeidsdeskundigen expertise op het gebied van veel voorkomende psychische klachten en belastbaarheid van werknemers. Zij zijn bovendien in staat leidinggevenden hierin te ondersteunen.

Verder kan een bedrijfsarts worden geraadpleegd voor advies en overleg waar het gaat om het voorkomen van uitval door werkstress. Met de bedrijfsarts kunnen ook bijvoorbeeld vragenuurtjes worden georganiseerd zodat werknemers laagdrempelig hun vragen kwijt kunnen over zaken die zij wellicht als gevoelig ervaren.

Risicofactoren voor stress bij werknemers: tijdig signaleren

Het scheppen van een gezonde werkomgeving is dus een belangrijke eerste voorwaarde. Dit geeft echter geen garanties. Zaak is om bepaalde risicofactoren tijdig te signaleren wanneer deze zich voordoen.

Een werknemer die duidelijk meer dan voorheen zich terugtrekt, snel geïrriteerd is, klaagt of verzuimt, kan last hebben van psychische klachten zoals een burn-out of stress. Ook hierbij kan eventueel een bedrijfsarts worden geraadpleegd.

Werkstress in coronatijd

Wel is het zo dat dergelijke signalen persoonsgebonden zijn en moeilijk objectief zijn in te schatten. Daarom blijft het van belang werknemers te stimuleren hun verhaal te doen, en een sfeer te handhaven waarin mentale problemen bespreekbaar zijn. Per persoon is bovendien maatwerk nodig.

Conclusie

Het is mogelijk voor werkgevers om werkstress in coronatijd te beperken. Het belangrijkst hierbij is het creëren van een gezond werkklimaat, waarin psychische klachten dan wel stressklachten bespreekbaar zijn.

Hiertoe kan worden aangemoedigd over dergelijke onderwerpen te praten en kunnen betrouwbare aanspreekpunten worden aangesteld. Werknemers kunnen worden gestimuleerd door hun regie en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Ook positieve feedback en het benadrukken en delen van behaalde successen dragen bij aan een goede sfeer. Door op deze manier werkstress en psychische klachten te verminderen, kan ook uitval die hiervan het gevolg is worden teruggedrongen.

Klik hier voor algemene informatie voor werkgevers in coronatijd.