Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Partner in Werk BV met KvK nummer 71216944 en/of Stichting Partner in Werk met KvK nummer 62405098, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op arbo-begeleiding, reintegratie en dagbesteding, gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen opdrachtnemer.

Art. 1 Begripsbepalingen

Opdrachtgever: Degene die de opdracht voor de rechtsbetrekking geeft en deze betaalt. Opdrachtnemer: De door Partner in Werk ingeschakelde deskundige die de opdracht voor de opdrachtgever uitvoert. Overeenkomst: Getekende offerte of overeenkomst

Art. 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten en overeenkomsten van opdrachtnemer, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden.

Indien opdrachtnemer diensten verleent op grond van wettelijke regelingen, worden deze wettelijke voorschriften gehanteerd bij de bepaling van de aard en omvang van de dienstverlening en de eigen bijdrage van de Klant. Deze Algemene Voorwaarden vormen daarop een aanvulling. Indien de diensten door opdrachtnemer niet worden verleend op grond van wettelijke regelingen, vormen deze Algemene voorwaarden samen met de tariefstelling de condities waaronder die diensten worden verleend.

Indien van overheidswege andere of nieuwe regelgeving met betrekking tot de door opdrachtnemer geleverde diensten wordt geïmplementeerd, wordt deze regelgeving geacht mede de basis te vormen voor de dienstverlening.

Art. 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de offerte of anderszins schriftelijk overeengekomen periode afloopt, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Art. 4. Gegevens opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder lid 13, aan deze geretourneerd.

Art. 5 Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.
Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

Art. 6 Geheimhouding en exclusiviteit

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende producten. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Art. 7 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Art. 8 Overmacht

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Art. 9 Honorarium

Opdrachtnemer heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Art. 10 Betaling

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Europese valuta (Euro’s), ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Art. 11 Reclamering

Een reclamering met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
Een reclamering als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien de reclamering niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclamering.

Art. 12 Aansprakelijkheid

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledig informatie heeft verstrekt.
Voor alle indirecte schade, waaronder, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de aansprakelijkheidsverzekering biedt.

Art. 13 Opzegging

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaald onder lid 9, tweede lid van toepassing.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

Art. 14 Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Art. 15 Verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst vormt een onlosmakelijk onderdeel van de door opdrachtgever verstrekte opdracht aan opdrachtnemer, De verwerkersovereenkomst van Partner in Werk is hierbij bepalend tenzij Partner in Werk expliciet akkoord is gegaan met de verwerkersovereenkomst van opdrachtgever.

Art. 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.